Sporządzanie kart charakterystyki niebezpiecznych mieszanin i substancji

Dlaczego ważne jest sporządzanie kart charakterystyki? Dla jakich produktów są stosowane? Kto opracowuje i wydaje karty charakterystyk?

Zakres usługi:

Co to jest karta charakterystyki?

Dokument zawierający w/w informacje dotyczące substancji chemicznej lub mieszaniny oraz dane do: oceny ryzyka dla zdrowia związanej z ich używaniem , zapewniania ochrony zdrowia ludzkiego oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochrony środowiska.

Co zawiera karta charakterystyki?

Informacje o substancji i mieszaninie niebezpiecznej, zagrożeniach, zasady bezpiecznego magazynowania, zasady postępowania z nimi oraz ich usuwania.

Kiedy wymagana jest karta charakterystyki?

Szczegółowe regulacje, tworzenie kart, struktura oraz zawartość jest regulowana rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Przygotowywanie kart

Oferujemy Państwu kompleksowe przygotowanie kart charakterystyki na podstawie podanej receptury.

Dodatkowe usługi dotyczące opracowania kart charakterystyk

Korygowanie kart

Istniejące karty charakterystyki zaktualizujemy z uwzględnieniem nowych zasad klasyfikacji i oznakowania zgodnych z Rozporządzeniem CLP 1272/2008.

Weryfikacja kart

Ocenimy Wasze karty pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami prawa.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Ocenimy i przygotujemy karty i oznakowania dla Twoich produktów, aby spełniały wymagania prawne i informacyjne.

Opracowywanie etykiet niebezpiecznych mieszanin i substancji

Dlaczego wymagane jest oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych?

  • Każda substancja lub mieszanina niebezpieczna powinna być odpowiednio oznakowana, zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i życia użytkowników.

 

Jakie wymagania dotyczące oznakowań uwzględniają regulacje:

  • treść napisów,
  • piktogramy określające rodzaj zagrożenia,
  • zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia,
  • i zwroty określające zagrożenie,
  • hasła ostrzegawcze,
  • zwroty wskazujące środki ostrożności,
  • wymiary etykiety w zależności od pojemności opakowania,
  • kategorie substancji niebezpiecznych,
  • sposób umieszczania wyżej wymienionych elementów.

Ponadto niektóre rodzaje opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych powinny być wyposażone w zamknięcia utrudniające ich przypadkowe otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie.

Jak możemy Ci pomóc przy sporządzaniu oznakowań?

Zaprojektujemy nowe etykiety na podstawie pierwotnych danych (receptur), dostarczonych kart charakterystyki składników mieszanin oraz internetowych baz danych.

Dla aktualnie używanych etykiet

Posiadane przez Państwa oznakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych ocenimy pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami oraz wprowadzimy korekty.