Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne „VeVeX” Eugeniusz Wodzyński z siedzibą przy ul. Świerkowa 30, 62 – 500 Konin,
  Zakład Produkcyjny ul. Janowska 1A, 62 – 510 Konin,
  NIP 6650012703, tel. 604-108-115,e-mail: biuro@vevex.com.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną i telefoniczną;

– realizacji umów zawartych w ramach umowy kupna/sprzedaży produktów i usług;

– obsługi reklamacji;

– obsługi zgłoszeń, które są do nas kierowane (np. przez formularz kontaktowy);

– kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

– wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków podatkowych i rachunkowych;

– prowadzenia wobec Pani/Pana działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług P.W. VeVeX Eugeniusz Wodzyński;

– kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami   marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą – przez e-mail oraz telefon;

– obsługi Pani/Pana próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi handlowej oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

– organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział;

– przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych i zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

– zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z następującymi podstawami prawnymi:
  6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji postanowień łączącej Panią/Pana z firmą umowy lub podejmowania działań zmierzających do jej zawarcia;

art. 6 ust 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, w tym ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody np. poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej.

 • W zakresie przetwarzania danych osobowych, posiadają Państwo następujące prawa:

dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa, mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane.

prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa, mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych, wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.

prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa, mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku, dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych
z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania, realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.

prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa, mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku, możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.

prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa, mogą Państwo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie, jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych, objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w przypadku jeżeli przetwarzania, dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 • W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania, a następnie przez okres wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. Jeżeli dane były zbierane na podstawie zgody, to dane będą przechowywane do czasu jej cofnięcia.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy RODO.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku zawarcia umowy, a następnie obowiązkowe, jeżeli ich podanie wynika z przepisów prawa.
 • Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 • W niektórych sytuacjach, mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne), aby móc wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane,
  w szczególności następującym odbiorcom:

– podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności przetwarzania danych (np. biuru rachunkowemu).

– podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

– innym odbiorcom danych np. bankom, podmiotom dostarczającym przesyłki.

 • Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Ocenimy i przygotujemy karty i oznakowania dla Twoich produktów, aby spełniały wymagania prawne i informacyjne.